ปันน้ำใจให้น้อง ครั้งที่ 1

โครงการ โครงการ เบนซ์ ราชครูปันน้ำใจให้ น้อง ณ บ้านนนทภูมิ ครั้งที่ 1
โครงการ เบนซ์ ราชครู ปันน้้าใจให้น้อง
ชื่อโครงการ : โครงการ เบนซ์ ราชครูปันน้ำใจให้ น้อง ณ บ้านนนทภูมิ ครั้งที่ 1
ผู้ประสานงาน : ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ระยะเวลา : 1 วัน

หลักการและ เหตุผล
“ เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานและ ลูกค้า ของบริษัท ได้มีส่วนร่วมในการ
ความสุข รวมทั้งสิ่งของต่าง ๆ “

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ผู้บริหารและ พนักงานของบริษัท ได้มีช่วงเวลาแห่งการแบ่งปันร่วมกัน
เพื่อให้ลูกค้าผู้มีจิตเอื้อเฟื้อ แบ่งปันได้มีโอกาสเป็นผู้ให้
เพื่อเป็นการตอบแทนสังคม

เป้าหมาย : หน่วยงานสงเคราะห์ต่างๆ ของรัฐ

วิธีดำเนินงาน : คัดเลือกสถานสงเคราะห์ และ/หรือ สถานที่ ชุมชนอื่นใด ที่ต้องการความ
ช่วยเหลือ และส ารวจความเดือดร้อนเพื่อจัดหาสิ่งที่หน่วยงานนั้นๆ ต้องการ

งบประมาณ : 200,000 บาท / 1 โครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : “ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสุขจากการแบ่งปันและลดช่องว่างว่างบุคลากรในองค์ก”
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : บริษัท เบนซ์ ราชครู จำกัด

ในนามของบริษัท เบนซ์ ราชครู จำกัด ขอขอบพระคุณทุกๆ ท่าน ที่ได้สละเวลา ในการร่วมทำบุญในครั้งนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนไตร
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกและ บารมีสมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี จงบันดาลให้ทุกท่านและ ครอบครัว ประสบแต่ความสุข
ความเจริญ ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บและ ภยันตรายใดๆ ทั้งปวง เจริญก้าวหน้าในธุรกิจ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานตลอดไป

สุดท้ายนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้ร่วมกิจกรรมบุญ กับท่านในครั้งต่อไป

Back to top