ปันน้ำใจให้น้อง ครั้งที่ 2

โครงการ เบนซ์ ราชครูปันน้ำใจให้ น้อง ณ บ้านนนทภูมิ ครั้งที่ 2
โครงการ เบนซ์ ราชครู ปันน้้าใจให้น้อง
ชื่อโครงการ : โครงการ เบนซ์ ราชครูปันน้ำใจให้ น้อง ณ บ้านนนทภูมิ ครั้งที่ 2
ผู้ประสานงาน : ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ระยะเวลา : 1 วัน

บริษัท เบนซ์ ราชครู จำกัด ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าและ ร่วมแบ่งปันน้ำใจ กำลังทรัพย์ พร้อมทั้งของใช้จำเป็นให้กับเด็กพิการ ใน “โครงการ เบนซ์ ราชครูปันน้ำใจให้น้อง ” ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ ปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

บริษัทฯ ได้รับความอนุเคราะห์ จากผู้มีจิตศรัทธา ในการบริจาคสิ่งของและ ปัจจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

– ส่งมอบรถยนต์ Mercedes-Benz Sprinter       800,000 บาท
โดยการสนับสนุนจาก บจก.เบนซ์ ราชครู , ต.กิจยานยนต์ , อู่คุงการาจ และเจริญไทยประดับยนต์
– เข้ากองทุนสงเคราะห์เด็กพิการ                      16,489 บาท
– จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้เด็กพิการ                 31,980 บาท
– มอบให้แก่เด็กพิการ 419 คน                         83,800 บาท
– จัดซื้อเตียงลมจำนวน 31 เตียง                     217,000 บาท
– ของใช้จำเป็นต่าง ๆ มูลค่ารวมอีก                  200,000 กว่าบาท
รวมเป็นมูลค่ารวมกว่า 1,300,000 บาท

ในนามของบริษัท เบนซ์ ราชครู จำกัด ขอขอบพระคุณทุกๆ ท่าน ที่ได้สละเวลา ในการร่วมทำบุญในครั้งนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนไตร
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกและ บารมีสมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี จงบันดาลให้ทุกท่านและ ครอบครัว ประสบแต่ความสุข
ความเจริญ ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บและ ภยันตรายใดๆ ทั้งปวง เจริญก้าวหน้าในธุรกิจ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานตลอดไป

สุดท้ายนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้ร่วมกิจกรรมบุญ กับท่านในครั้งต่อไป

Back to top