ปันน้ำใจให้น้อง ครั้งที่ 2

ประมวลภาพ โครงการ เบนซ์ ราชครู ปันน้ำใจให้น้อง ณ บ้านนนทภูมิ ครั้งที่ 2

รายละเอียด

โครงการ เบนซ์ ราชครู ปันน้้าใจให้น้อง
ชื่อโครงการ : โครงการ เบนซ์ ราชครู ปันน้ าใจให้น้อง
ผู้ประสานงาน : ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ระยะเวลา : 1 วัน

หลักการและเหตุผล
“ เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานและลูกค้า ของบริษัท ได้มีส่วนร่วมในการความสุขรวมทั้งสิ่งของต่าง ๆ “

วัตถุประสงค์
– เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ได้มีช่วงเวลาแห่งการแบ่งปันร่วมกัน
– เพื่อให้ลูกค้าผู้มีจิตเอื้อเฟื้อ แบ่งปันได้มีโอกาสเป็นผู้ให้เพื่อเป็นการตอบแทนสังคม

เป้าหมาย
– หน่วยงานสงเคราะห์ต่างๆ ของรัฐ

วิธีดำเนินงาน
– คัดเลือกสถานสงเคราะห์ และ/หรือ สถานที่ ชุมชนอื่นใด ที่ต้องการความ
– ช่วยเหลือและสำรวจความเดือดร้อนเพื่อจัดหาสิ่งที่หน่วยงานนั้นๆ ต้องการ

งบประมาณ
– 200,000 บาท / 1 โครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
“ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสุขจากการแบ่งปันและลดช่องว่างว่างบุคลากรในองค์กร”

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : บริษัท เบนซ์ ราชครู จำกัด

ในนามของบริษัท เบนซ์ ราชครู จำกัด ขอขอบพระคุณทุกๆ ท่าน ที่ได้สละเวลา ในการร่วมทำบุญในครั้งนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนไตร
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกและ บารมีสมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี จงบันดาลให้ทุกท่านและ ครอบครัว ประสบแต่ความสุข
ความเจริญ ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บและ ภยันตรายใดๆ ทั้งปวง เจริญก้าวหน้าในธุรกิจ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานตลอดไป

สุดท้ายนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้ร่วมกิจกรรมบุญ กับท่านในครั้งต่อไป

 

#Mercedesbenzthailand #Benzrajchakru #Benzrck #Benz #Rajchakru #RCK #Mercedes-Benz #ซื้อรถเบนซ์ #เบนซ์ #ราชครู #เบนซ์ราชครู

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • งบประมาณ 200,000 บาท
Back to top